جواب صفحه 56 ریاضی هشتم خوش آموز

فعالیت 2، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

خروجی یک ماشین را به ورودی یک ماشین می بندیم و یک ماشین ترکیبی می سازیم. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید. ...

فعالیت 1، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

ماشین عدد ساز عدد ورودی را در عدد داخل ماشین ضرب می کند. ماشین عدد ساز عدد ورودی را با عدد داخل ماشین جمع می کند. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید یا عدد داخل ماشین را بنویسید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi