پاسخ تمرینات ریاضی هشتم صفحه 59 خوش آموز

تمرین 8، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

با توجه به رابطۀ \(x\) و \(y\)، مقدار \(y\) را برای \(x\)های مختلف پیدا کنید. ...

تمرین 7، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

در درس علوم یاد می گیرید که انرژی پتانسیل ذخیره شده در هر جسم از رابطۀ \(U=mg \cdot h\) به دست می آید که در آن، \(U\) انرژی پتانسیل، \(m\) جرم جسم، \(g\) شتاب زمین و \(h\) ارتفاع جسم است. در صورتی که جسمی به جرم \(25\) کیلوگرم تا ارتفاع \(4\) متر بالا برود، مقدار انرژی پتانسیل آن را پیدا کنید. (شتاب زمین را \(10\) فرض کنید.) ...

تمرین 6، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

یک زمین والیبالِ مستطیل شکل، دارای \(x\) متر عرض و \(2x\) متر طول است. مساحت این زمین را به صورت جبری نشان دهید. اگر عرض این زمین \(9\) متر باشد، مساحت آن چند متر مربع است؟ ...

تمرین 5، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

طول یک لوله \(x\) متر است. طول لولۀ دیگر، \(y\) برابر لولۀ اول است. طول لولۀ دوم را به صورت جبری بنویسید. ...

تمرین 3، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

قاعده های ذوزنقه ای \(4\) و \(7\) سانتی متر و ارتفاع آن \(2\) سانتی متر است. مساحت این ذوزنقه را پس از نوشتن رابطۀ جبری مساحت ذوزنقه حساب کنید. ...

تمرین 2، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

مساحت قاعدۀ منشوری \(20\) و ارتفاع آن \(4\) است. حجم این منشور را با نوشتن رابطۀ جبری حجم منشورها به دست آورید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi