جواب صفحه 60 ریاضی هشتم خوش آموز

فعالیت 3، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

برای تجزیۀ یک عبارت جبری، عامل یا بخش مشترک دو یا چند جمله را پیدا می کنیم و بیرون پرانتز می نویسیم. برای تشخیص قسمت مشترک، می توان عبارت ها را به صورت ضرب نوشت: ...

فعالیت 2، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

بعضی از عبارت های جبری را نیز می توان به صورت ضرب دو یا چند عبارت نوشت: ...

فعالیت 1، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

در دورۀ دبستان یاد گرفتید که با تبدیل صورت و مخرج کسر به ضرب عددها، می توان کسر را ساده کرد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi