خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را

انجمن های تالارهای گفتمان خوش آموز یکی از انجمن های زیر را انتخاب کنید