خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را

لیست سوالات انجمن برای مشاهدۀ پاسخ بر روی عنوان سوال کلیک کنید
# عنوان سوال
1 ویرایش قالب گزارشات چاپی ۱۴۰۱/۰۵/۱۹۱۴:۴۷1
2 تشکراز تولید نرم افزارو پیشنهادهای مجدد ضروری ۱۴۰۱/۰۵/۱۷۱۲:۰۵1
3 اشتباه جزئی در مانده بدهکاری و مانده بستانکاری ۱۴۰۱/۰۵/۱۴۱۲:۵۷3
4 اشتباه جزئی در گردش مانده بدهکار و مانده بستانکار ۱۴۰۱/۰۵/۱۲۲۳:۱۳1
5 قراردادن اطلاعات جامع حسابهای شناور در یک گزارش ۱۴۰۱/۰۵/۰۴۱۵:۳۷1
6 سند افتتاحیه ۱۴۰۱/۰۵/۰۳۱۲:۲۶1
7 ایجاد سر فصل ۱۴۰۱/۰۵/۰۳۱۲:۲۳1
8 تیم سازی ۱۴۰۱/۰۴/۲۶۰۸:۵۹1
9 مشکل در نصب نرم افزار ۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۸:۲۹1
10 عدم وجود چاپ گزارش حساب تفضیلی در تراز حساب معین ا ۱۴۰۱/۰۴/۰۵۰۸:۴۶2
11 ایجادشماره عطف در اسناد ۱۴۰۱/۰۳/۱۴۱۹:۵۷1
12 اتوماتیک سازی نرم افزار راهکار ۱۴۰۱/۰۳/۱۰۱۲:۰۹1
13 چاپ فیش حقوقی ۱۴۰۱/۰۳/۰۷۱۱:۳۵1
14 نوع سند:نامشخص ۱۴۰۱/۰۲/۲۹۱۱:۲۰2
15 اطلاعات کارکرد پرسنل در نرم افزار ۱۴۰۱/۰۲/۲۱۱۶:۱۸6
16 تهیه دیسکت بیمه ۱۴۰۱/۰۲/۱۲۲۲:۰۵4
17 محاسبه اضافه کار ۱۴۰۱/۰۲/۱۲۲۰:۴۹2
18 خلاف ماهیت حسابها ۱۴۰۱/۰۲/۱۱۲۱:۲۶2
19 فراخوتنی فاکتور خرید از اکسل ۱۴۰۱/۰۲/۱۰۲۱:۲۷1
20 ماهیت حساب هادر دفتر روزنامه تجمیعی و تراز کل ۱۴۰۱/۰۲/۱۰۲۱:۰۶1