خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 6: توابع قدر مطلق، تمرین

تمرین 6: توابع قدر مطلق، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
نمودار توابع قدر مطلق زیر را ترسیم کنید. طول از مبدأها، عرض از مبدأ، دامنه و برد این توابع را بیان کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. $$
  y=|2x-6|
  $$
 2. $$
  y=|x+5|
  $$
 3. $$
  f(x)=|-3x-6|
  $$
 4. $$
  g(x) = |-x-3|
  $$
 5. $$
  y=|\frac{1}{2} x - 2|
  $$
 6. $$
  h(x) = |\frac{1}{3}x + 3|
  $$

پاسخ


 1. طول از مبدأ: \(3\)
  عرض از مبدأ: \(6\)
  دامنه: \(\{x| x \in R \}\)
  برد: \(\{ y| y \ge 0, y \in R \}\)
  تمرین 6: توابع قدر مطلق، تمرین
 2. طول از مبدأ: \(-5\)
  عرض از مبدأ: \(5\)
  دامنه: \(\{x| x \in R \}\)
  برد: \(\{ y| y \ge 0, y \in R \}\)
  تمرین 6: توابع قدر مطلق، تمرین
 3. طول از مبدأ: \(-2\)
  عرض از مبدأ: \(6\)
  دامنه: \(\{x| x \in R \}\)
  برد: \(\{ y| y \ge 0, y \in R \}\)
  تمرین 6: توابع قدر مطلق، تمرین
 4. طول از مبدأ: \(-3\)
  عرض از مبدأ: \(3\)
  دامنه: \(\{x| x \in R \}\)
  برد: \(\{ y| y \ge 0, y \in R \}\)
  تمرین 6: توابع قدر مطلق، تمرین
 5. طول از مبدأ: \(4\)
  عرض از مبدأ: \(2\)
  دامنه: \(\{x| x \in R \}\)
  برد: \(\{ y| y \ge 0, y \in R \}\)
  تمرین 6: توابع قدر مطلق، تمرین
 6. طول از مبدأ: \(-9\)
  عرض از مبدأ: \(3\)
  دامنه: \(\{x| x \in R \}\)
  برد: \(\{ y| y \ge 0, y \in R \}\)
  تمرین 6: توابع قدر مطلق، تمریننمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.