خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فعالیت، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

فعالیت، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
ترتیب انجام عملیات را در دورۀ دبستان آموخته اید. با توجه به درس توان، ترتیب انجام دادن عملیات مختلف ریاضی به صورت

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
1) پرانتز


2) توان
3) ضرب و تقسیم
4) جمع و تفریق
انجام می شود.
به کامل کردن مراحل محاسبۀ عبارت و همچنین ترتیب انجام عملیات و نحوۀ نوشتن راه حل توجه کنید.

فعالیت، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

محاسبه های بعدی را کامل کنید.

فعالیت، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

پاسخ


برای حل این مسئله ها، ابتدا عبارات داخل پرانتزها را محاسبه می کنیم، سپس ضرب و تقسیم ها را به ترتیب از چپ به راست محاسبه می کنیم، در ادامه جمع و تفریق ها را از چپ به راست محاسبه می کنیم، در نهایت اگر پاسخ یک کسر باشد که نیاز به ساده کردن داشته باشد، آن را ساده می کنیم.
نکته: در محاسبۀ عبارات داخل پرانتز، دوباره این قوانین ترتیب انجام عملیات را لحاظ می کنیم، به عنوان مثال اگر چنین پرانتزی داشته باشیم، \((2^2+5)\) ابتدا توان را محاسبه می کنیم و سپس جمع را انجام می دهیم.

$$
\frac{2 \times 4 + 10}{9^2 - 5^2} = \frac{8 + 10}{81 - 25} = \frac{18}{56} = \frac{9}{28}
$$
$$
2 \times 3^2 - (2^2 + 2) = 2 \times 3^2 - (4 + 2) \\
= 2 \times 3^2 - 6 = 2 \times 9 - 6 = 2 \times 9 - 6 = 18 - 6 = 12
$$
$$
\frac{10 \div (8-6) + 9 \times 4}{2^5 + 3^5} = \frac{10 \div 2 + 9 \times 4}{32 + 243}
\\= \frac{5 + 9 \times 4}{275} = \frac{5 + 36}{275} = \frac{41}{275}
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.