خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


کار در کلاس 1، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

کار در کلاس 1، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
حاصل عبارت ها را به دست آورید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
2^5+3^2=\\
2^5 \times 3^2 =\\
2^5-3^2=\\
2^5 \div 8 = \\
(\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{8}=\\
5^2-5 \times 2=\\
(\frac{5}{2})^2 - (\frac{2}{5})^2 = \\
\frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^3=\\
2^4 - 3^3 + 1^5 = \\
5^1 + 1^5 + 0^5=
$$

پاسخ


$$
2^5+3^2= 32 + 9 = 41\\
2^5 \times 3^2 = 32 \times 9 = 288\\
2^5-3^2=32 - 9 = 23\\
2^5 \div 8 = 32 32 \div 8 = 4\\
(\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{8} = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}\\
5^2-5 \times 2= 25 - 5 \times 2 = 25 - 10 = 15\\
(\frac{5}{2})^2 - (\frac{2}{5})^2 = \frac{25}{4} - \frac{4}{25} = \frac{625}{100} - \frac{16}{100} = \frac{609}{100}\\
\frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^3= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}\\
2^4 - 3^3 + 1^5 = 16 - 27 + 1 =-11 + 1 = -10 \\
5^1 + 1^5 + 0^5 = 5 + 1 + 0 = 6
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.