خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فعالیت 1، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

فعالیت 1، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
زهره می خواست مسئله هایی را که معلم برای تمرین تعیین کرده بود، حل کند. معلم ریاضی خواسته بود که دانش آموزان مساحت مستطیل به طول \(2^4\) و عرض \(2^3\) را به دست آورند. زهره به صورت زیر عمل کرد و عبارت ها را به صورت ضرب نوشت.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارفعالیت 1، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

سیما با مشاهدۀ عبارت زهره به او گفت: هفت تا \(2\) ضرب شده است. پس عبارت تو با \(2^7\) برابر است. نتیجه گیری سیما را با یک تساوی نشان دهید.

پاسخ


$$
2^4 \times 2^3 = 2^{4+3}=2^7
$$
همانطور که مشاهده می کنید، اگر در عملیات ضرب اعداد توان دار، پایۀ توان ها یکسان باشد، می توانیم توان ها (نماها) را با یکدیگر جمع بزنیم و حاصل ضرب را به صورت یک عدد توان دار بنویسیم.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.