خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


کار در کلاس 1، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

کار در کلاس 1، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
حاصل عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
5^3 \times 5^4=\\
(-2)^4 \times (-2)^2=\\
(-4)^1 \times (-4)^5=\\
7^3 \times 7=\\
(\frac{1}{2})^5 \times 0.5^2=\\
1.5^4 \times (\frac{3}{2})^4=
$$

پاسخ


برای حل این کار در کلاس، نکات زیر را مدنظر داشته باشید.
$$
7=7^1\\
\frac{1}{2} = 0.5\\
1.5 = \frac{3}{2}
$$
با در نظر داشتن این نکات، طبق فرمولی که در همین بخش یاد گرفتید، به سادگی می توانید این مسئله ها را حل کنید.
$$
5^3 \times 5^4= 5^{3+4}=5^7\\
(-2)^4 \times (-2)^2=(-2)^{4+2}=(-2)^6\\
(-4)^1 \times (-4)^5=(-4)^{1+5}=(-4)^6\\
7^3 \times 7=7^3 \times 7^1 = 7^{3+1} = 7^4\\
(\frac{1}{2})^5 \times 0.5^2= (\frac{1}{2})^5 \times (\frac{1}{2})^2 = (\frac{1}{2})^{5+2} = (\frac{1}{2})^7 \\
1.5^4 \times (\frac{3}{2})^4=1.5^4 \times 1.5^4 = 1.5^{4+4} = 1.5^8
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.