خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرینات فصل 8، همراه با پاسخ تشریحی، ریاضی هفتم

تمرینات فصل 8، همراه با پاسخ تشریحی، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا لیست تمرینات فصل 8 از ریاضی هفتم را داریم. برای مشاهدۀ پاسخ هر تمرین روی آن کلیک کنید. علاوه بر تمرین ها فعالیت ها، کار در کلاس ها، و مرور فصل را نیز خواهید دید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاره خط جهت دار


 1. فعالیت 1، پاره خط جهت دار، فصل 8، ریاضی هفتم
 2. فعالیت 2، پاره خط جهت دار، فصل 8، ریاضی هفتم
 3. کار در کلاس، پاره خط جهت دار، فصل 8، ریاضی هفتم
 4. فعالیت 1، پاره خط جهت دار، فصل 8، ریاضی هفتم
 5. فعالیت 2، پاره خط جهت دار، فصل 8، ریاضی هفتم
 6. تمرین 1، پاره خط جهت دار، فصل 8، ریاضی هفتم
 7. تمرین 2، پاره خط جهت دار، فصل 8، ریاضی هفتم
 8. تمرین 3، پاره خط جهت دار، فصل 8، ریاضی هفتم
 9. تمرین 4، پاره خط جهت دار، فصل 8، ریاضی هفتم

بردارهای مساوی و قرینه


 1. فعالیت 1، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 2. فعالیت 2، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 3. کار در کلاس 1، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 4. کار در کلاس 2، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 5. کار در کلاس 3، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 6. فعالیت 1، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 7. فعالیت 2، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 8. فعالیت 3، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 9. کار در کلاس 1، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 10. کار در کلاس 2، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 11. تمرین 1، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 12. تمرین 2، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 13. تمرین 3، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 14. تمرین 4، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم
 15. تمرین 5، بردارهای مساوی و قرینه، فصل 8، ریاضی هفتم

مختصات


 1. فعالیت 1، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 2. فعالیت 2، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 3. کار در کلاس، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 4. فعالیت 1، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 5. فعالیت 2، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 6. کار در کلاس، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 7. تمرین 1، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 8. تمرین 2، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 9. تمرین 3، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 10. تمرین 4، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 11. تمرین 5، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم
 12. تمرین 6، مختصات، فصل 8، ریاضی هفتم

بردار انتقال


 1. فعالیت 1، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 2. فعالیت 2، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 3. فعالیت 3، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 4. فعالیت 4، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 5. کار در کلاس 1، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 6. کار در کلاس 2، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 7. کار در کلاس 3، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 8. کار در کلاس 4، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 9. فعالیت، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 10. تمرین 1، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 11. تمرین 2، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 12. تمرین 3، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 13. تمرین 4، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 14. تمرین 5، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 15. تمرین 6، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم
 16. تمرین 7، بردار انتقال، فصل 8، ریاضی هفتم

مرور فصل 8


 1. تمرین ترکیبی 1، مرور فصل 8، ریاضی هفتم
 2. تمرین ترکیبی 2، مرور فصل 8، ریاضی هفتمنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.