خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 7، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

تمرین 7، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
در درس علوم یاد می گیرید که انرژی پتانسیل ذخیره شده در هر جسم از رابطۀ \(U=mg \cdot h\) به دست می آید که در آن، \(U\) انرژی پتانسیل، \(m\) جرم جسم، \(g\) شتاب زمین و \(h\) ارتفاع جسم است. در صورتی که جسمی به جرم \(25\) کیلوگرم تا ارتفاع \(4\) متر بالا برود، مقدار انرژی پتانسیل آن را پیدا کنید. (شتاب زمین را \(10\) فرض کنید.)

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


$$
U = mgh\\
m=25 \text{ kg}\\
h = 4 \text{ m}\\
g = 10\\
U = mgh = (25)(10)(4)=1000
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.