خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 8، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

تمرین 8، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
با توجه به رابطۀ \(x\) و \(y\)، مقدار \(y\) را برای \(x\)های مختلف پیدا کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 8، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

پاسخ


$$
y=x-3\\[2ex]
\begin{array}{c|c}
x & y\\
\hline
1& 1-3=-2\\
0 & 0-3=-3\\
2 & 2-3=-1\\
-1 & -1 - 3 = -4
\end{array}
$$
$$
y=-2x+1\\[2ex]
\begin{array}{c|c}
x & y\\
\hline
1 & -2(1)+1=-2+1=-1\\
0 & -2(0)+1=0+1=1\\
2 & -2(2)+1=-4+1=-3\\
-1 & -2(-1)+1=2+1=3
\end{array}
$$
$$
y=x^2\\[2ex]
\begin{array}{c|c}
x & y\\
\hline
2 & 2^2=4\\
-2 & (-2)^2 = 4\\
0 & 0^2 = 0\\
-1 & (-1)^2 = 1
\end{array}
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.