خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 9: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ کوتاه

تمرین 9: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ کوتاه
نویسنده : امیر انصاری
محیط مستطیل با \(8y\) و مساحت آن \((6y + 3)\) می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 9: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ کوتاه

 1. دو معادله به لحاظ \(x\) و \(y\) بنویسید: یکی برای محیط و دیگری برای مساحت این مستطیل.
 2. محیط و مساحت این مستطیل را تعیین کنید.

پاسخ


 1. $$
  2(x+8) + 2(x+6) = 8y\\
  (x+6)(x+8) = 6y + 3
  $$
 2. برای یافتن محیط و مساحت این مستطیل، ابتدا دستگاه معادلاتی را که در بخش a ایجاد کردیم، حل می کنیم تا مقادیر \(x\) و \(y\) را تعیین کنیم. سپس با داشتن این مقادیر، می توانیم به سادگی محیط و مساحت این مستطیل را تعیین کنیم.
  ابتدا معادلات دستگاه را ساده سازی می کنیم تا شکیل تر و شسته رفته تر گردند.
  $$
  2(x+8) + 2(x+6) = 8y\\
  (x+6)(x+8) = 6y + 3\\[2ex]
  2(x+8) + 2(x+6) = 8y\\
  2x+16 +2x + 12 = 8y\\
  4x + 28 = 8y\\[2ex]
  (x+6)(x+8) = 6y + 3\\
  x^2 + 8x + 6x + 48 = 6y + 3\\
  x^2 + 14x + 45 = 6y
  $$
  بعد از ساده سازی معادلات به دستگاه زیر می رسیم.
  $$
  4x + 28 = 8y\\
  x^2 + 14x + 45 = 6y
  $$
  با روش حذف این دستگاه را حل می کنیم. معادلۀ اول را در \(-3\) و معادلۀ دوم را در \(4\) ضرب می کنیم تا در هر دو معادله ضریب \(y\) برابر با \(24\) گردد و علامت هایشان نیز متفاوت باشد.
  $$
  -3(4x + 28) = -3(8y)\\
  4(x^2 + 14x + 45) = 4(6y)\\[2ex]
  -12x - 84 = -24y\\
  4x^2 + 56x + 180 = 24y\\[2ex]
  4x^2 + 44x +96 = 0\\
  4(x^2 + 11x + 24) = 0\\
  4(x+3)(x+8)=0\\
  x=-3 \text{ or } x=-8
  $$
  هم اکنون مقادیر احتمالی \(x\) را داریم، با جایگذاری آن ها در یکی از معادله های اصلی، مقادیر احتمالی \(y\) را بدست می آوریم.
  $$
  2(x+8) + 2(x+6) = 8y\\
  2(\color{red}{-3}+8) + 2(\color{red}{-3}+6) = 8y\\
  2(5)+2(3)=8y\\
  10 + 6 = 8y\\
  16 = 8y\\
  2 = y\\
  \to (-3,2) \\[2ex]
  2(x+8) + 2(x+6) = 8y\\
  2(\color{red}{-8}+8) + 2(\color{red}{-8}+6) = 8y\\
  2(0) + 2(-2) = 8y\\
  -4 = 8y\\
  -2 = y\\
  \to (-8,-2)
  $$
  پاسخ های این دستگاه \((-3,2)\) و \((-8,-2)\) می باشند، پاسخ \(-8\) را نادیده می گیریم، چرا که با توجه به محتوای مسئلۀ ما قابل قبول نمی باشد. اگر \(x=-8\) باشد، طول مستطیل ما \(x+8=-8+8=0\) می شود که منطقی نیست. پس \(x=-3\) و \(y=2\) پاسخ مورد نظر ما است.
  محیط این مستطیل:
  $$
  8y = 8(2) = 16
  $$
  مساحت این مستطیل:
  $$
  6y+3= 6(2)+3 = 12+3=15
  $$
  محیط این مستطیل \(16\) متر و مساحت آن \(15\) متر مربع می باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.