خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 12: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ طولانی

تمرین 12: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ طولانی
نویسنده : امیر انصاری
سهمی \(y = -x^2 + 4x + 26.5\) محور \(x\) را در نقاط \(A\) و \(B\) قطع می کند. خط \(y = 1.5x + 5.25\) این سهمی را در نقاط \(A\) و \(C\) قطع می کند. مساحت تقریبی \(\triangle{ABC}\) را تعیین کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 12: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ طولانی

پاسخ


خواستۀ این مسئله مساحت تقریبی مثلث \(ABC\) می باشد. بنابراین مختصات نقاط \(A\) و \(B\) و \(C\) اولین چیزهایی می باشد که باید به دنبالشان باشیم. سپس از روی مختصات این نقاط می توانیم طول \(\overline{AB}\) که قاعدۀ این مثلث می باشد را بدست آوریم. همچنین می توانیم خط فرضی عمودی از نقطۀ \(C\) بر پاره خط \(AB\) در نظر بگیریم که ارتفاع این مثلث می شود. طول این خط برابر با مختصات \(y\) از نقطۀ \(C\) می باشد.

برای بدست آوردن مختصات نقاط \(A\) و \(B\) باید پاسخ های معادلۀ زیر را بیابیم. در واقع این دو نقطه طول از مبدأ های این سهمی می باشند.
$$
-x^2 + 4x + 26.5 = 0
$$
پاسخ های این معادله عبارت از \(A(-3.52,0)\) و \(B(7.52,0)\) می باشند. به کمک این نقاط طول قاعدۀ مثلث را بدست می آوریم.
$$
\overline{AB} = |7.52 - (-3.52)| = 11.04 \\
b = \overline{AB} = 11.04
$$
برای بدست آوردن مختصات نقطۀ \(C\) باید پاسخ های دستگاه معادلات زیر را بیابیم.
$$
y = 1.5x + 5.25\\
y = -x^2 + 4x + 26.5
$$
پاسخ های این دستگاه عبارت از \(A(-3.52,0)\) و \(C(6.02, 14.29)\) می باشند. از روی مختصات \(y\) از نقطۀ \(C\) می توانیم ارتفاع این مثلث را بدست آوریم.
$$
h = 14.29
$$
هم اکنون به سادگی مساحت این مثلث را محاسبه می کنیم.
$$
A = \frac{1}{2} bh\\
A = \frac{1}{2}(11.04)(14.29)\\
A = 78.88
$$
مساحت این مثلث تقریباً \(78.88\) واحد مربع می باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.