خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


9.1 نامساوی های خطی با دو متغیر (Linear Inequalities in Two Variables)

9.1 نامساوی های خطی با دو متغیر (Linear Inequalities in Two Variables)
نویسنده : امیر انصاری
چگونه می توانید مقادیر صحیحی از دو آیتم را انتخاب کنید در حالی که هر دوی آن آیتم ها مطلوب شما باشند؟ فرض کنید که می خواهید در یک کلاس موسیقی شرکت کنید و در عین حال در یک باشگاه ورزشی نیز ثبت نام کنید. بودجۀ شما مقداری را که شما می توانید هزینه کنید، محدود می کند. حل کردن یک نامساوی خطی (linear inequality) می تواند به شما کمک کند که ضمن اینکه بودجۀ مورد نظرتان را رعایت می کنید هم به هدف موسیقی و هم به هدف تناسب اندامتان برسید. نامساوی های خطی می توانند در مدل سازی این وضعیت و وضعیت های مشابه دیگری که مستلزم انتخاب از ترکیبی از دو یا چند مقدار باشند، به شما کمک کنند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردر این بخش بر روی موارد زیر تمرکز می کنیم ...


  • توضیح این که در هنگام حل یک نامساوی چه زمانی باید از یک خط چین و چه زمانی باید از یک خط توپر استفاده شود
  • توضیح این که چگونه از نقاط آزمون (test points) برای یافتن پاسخ یک نامساوی استفاده کنیم
  • حل کردن مسائلی که با نامساوی های خطی درگیرندنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.