خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


مثال 3: نوشتن یک نامساوی از روی نمودار آن

مثال 3: نوشتن یک نامساوی از روی نمودار آن
نویسنده : امیر انصاری
یک نامساوی بنویسید که نمودار زیر نشان می دهد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارنوشتن یک نامساوی از روی نمودار آن

پاسخ


معادلۀ کرانه (boundary) را در شکل شیب-نقطه (slope-intercept form)، \(y=mx+b\)، بنویسید. عرض از مبدأ \(1\) است. پس \(b=1\)
از نقاط \((0,1)\) و \((1,3)\) برای تعیین شیب استفاده کنید. \(m=2\)
$$
y=2x+1
$$
از آنجا که کرانه به صورت خط چین می باشد، بخشی از ناحیۀ پاسخ نمی باشد.
از یک نقطۀ آزمایش در ناحیۀ پاسخ استفاده کنید تا تعیین کنید که آیا نماد نامساوی \(\lt\) یا \(\gt\) می باشد.
نقطۀ \((-2,4)\) را بیازمایید.
$$
\begin{array}{c c c}
y & & 2x+1\\
\color{red}{4} & & 2(\color{red}{-2}) + 1 \\
4 & \gt & -3
\end{array}
$$
به کمک نقطۀ آزمایش مشخص شد که نماد این نامساوی \(\gt\) می باشد. در نتیجه نامساوی \(y \gt 2x + 1\) نشان دهندۀ این نمودار می باشد.

حالا نوبت شماست


یک نامساوی بنویسید که نشان دهندۀ نمودار زیر باشد.

نوشتن یک نامساوی از روی نمودار آن

یادداشت مترجم: پاسخ حالا نوبت شماست را در قسمت دیدگاه ها درج کنید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.