خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


مفاهیم کلیدی نامساوی های خطی با دو متغیر

مفاهیم کلیدی نامساوی های خطی با دو متغیر
نویسنده : امیر انصاری
  • یک نامساوی خطی با دو متغیر، یک ناحیه از صفحۀ مختصات دکارتی را توصیف می کند.

    سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
  • تمامی نقاط موجود در یک ناحیۀ پاسخ، نامساوی مربوطه را برآورده می سازند و ناحیۀ پاسخ را تشکیل می دهند.


  • کرانۀ ناحیۀ پاسخ برابر با نمودار معادلۀ خطی مرتبط با آن نامساوی می باشد.
    • هنگامی که نماد نامساوی \(\le\) یا \(\ge\) باشد، نقاط موجود بر روی کرانه در ناحیۀ پاسخ گنجانده می شوند و خط به شکل توپر می باشد.
    • هنگامی که نماد نامساوی \(\lt\) یا \(\gt\) باشد، نقاط موجود بر روی کرانه جزء ناحیۀ پاسخ محسوب نمی شوند و خط به صورت خط چین می باشد.
  • از نقطۀ آزمایش برای تعیین این که کدام ناحیه، برابر با ناحیۀ پاسخ نامساوی می باشد، استفاده کنید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.