خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 4: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

تمرین 4: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
نمودار نامساوی های زیر را بدون استفاده از فناوری ترسیم کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 4: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

پاسخ


برای ترسیم نمودار این نامساوی چند روش وجود دارد. یک روش اینست که یک بار \(x\) را برابر صفر قرار دهیم و \(y\) معادل آن را بدست آوریم و بار دیگر \(y\) را برابر صفر قرار دهیم و \(x\) معادل آن را بدست آوریم. یک روش دیگر اینست که نامساوی را برای بدست آوردن \(y\) با جملات \(x\) حل کنیم و سپس خط مرتبط با نامساوی را بدست آوریم و نمودار آن را ترسیم کنیم.
اگر علامت نامساوی \(\lt\) یا \(\gt\) باشد، نمودار خط را به صورت خط چین ترسیم می کنیم، اگر علامت نامساوی \(\le\) یا \(\ge\) باشد، نمودار خط را به صورت یک خط توپر ترسیم می کنیم.
در ادامه به کمک نقطۀ آزمایش می سنجیم که کدام ناحیه، ناحیۀ پاسخ می باشد و آن را سایه دار می کنیم.


  1. تمرین 4: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین


  2. تمرین 4: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین


  3. تمرین 4: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین


  4. تمرین 4: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین


  5. تمرین 4: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمریننمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.