خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 16: نامساوی های خطی با دو متغیر، توسعه

تمرین 16: نامساوی های خطی با دو متغیر، توسعه
نویسنده : امیر انصاری
ترسیم یک خط راست تنها روش تقسیم یک صفحه به دو ناحیه نمی باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. یک رابطۀ دیگر را تعیین کنید که وقتی که نمودارش ترسیم گردد، صفحۀ مختصات دکارتی را به دو ناحیه تقسیم کند.
 2. برای این نمودار، نامساوی هایی را بنویسید که هر ناحیه از صفحۀ مختصات شما را به لحاظ رابطۀ تان توصیف کند. پاسخ تان را توجیه کنید.
 3. آیا ناحیۀ شما، تعریف ناحیۀ پاسخ را برآورده می سازد؟ توضیح دهید.

پاسخ


 1. $$
  y=x^2
  $$
 2. $$
  y \ge x^2; y \lt x^2
  $$
 3. این نامساوی ها تعریف ناحیۀ پاسخ را برآورده می سازند. فقط توجه شود که در این جا کرانه یک منحنی است و نه یک خط راست. نمودار زیر این دو نامساوی را نشان می دهد. ناحیۀ آبی رنگ نمودار \( y \ge x^2\) و ناحیۀ سبز رنگ نمودار \(y \lt x^2\) می باشد.
  تمرین 16: نامساوی های خطی با دو متغیر، توسعهنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.