خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 19: نامساوی های خطی با دو متغیر، ایجاد ارتباطات

تمرین 19: نامساوی های خطی با دو متغیر، ایجاد ارتباطات
نویسنده : امیر انصاری
نقشۀ ذهنی (mind map) زیر را کامل کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 19: نامساوی های خطی با دو متغیر، ایجاد ارتباطات
ترجمۀ شکل:
نامساوی های خطی
برای هر کدام از انواع نامساوی های خطی مثالی بزنید.
علامت نامساوی را بیان کنید.
آیا کرانۀ این نامساوی توپر است یا خط چین؟
کدام ناحیه را سایه دار می کنید؟

پاسخ


نامساوی های خطی
\(y \ge x\)
\(y \le x\)
\(y \gt x\)
\(y \lt x\)
علامت نامساوی
\(\ge\)
\(\le\)
\(\gt\)
\(\lt\)
توپر یا خط چین بودن کرانه
توپر
توپر
خط چین
خط چین
ناحیۀ سایه دار
بالا
پایین
بالا
پاییننمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.