خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


مفاهیم کلیدی نامساوی های درجه دوم با یک متغیر

مفاهیم کلیدی نامساوی های درجه دوم با یک متغیر
نویسنده : امیر انصاری
 • پاسخ یک نامساوی درجه دوم با یک متغیر، یک مجموعه از مقادیر می باشد.

  سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
 • برای حل کردن یک نامساوی درجه دوم، می توانید از یکی از راهبردهای زیر استفاده کنید:


  • نمودار تابع متناظر آن نامساوی را ترسیم کنید، و سپس بسته به علامت نامساوی، مقادیری از \(x\) را تعیین کنید که به ازاء آن ها، این نمودار بر روی محور \(x\)، بالای محور \(x\)، و یا زیر محور \(x\) قرار گرفته اند.
  • ریشه های معادلۀ متناطر با آن نامساوی را تعیین کنید، از یک خط اعداد و نقاط آزمایش برای تعیین بازه هایی که این نامساوی را برآورده می سازند، استفاده کنید.
  • تعیین کنید چه زمانی هر یک از فاکتورهای عبارت درجه دوم مثبت، صفر یا منفی است و سپس از این نتایج برای تعیین علامت حاصل ضرب استفاده کنید.
  • تمامی موارد برای رسیدن به حاصلضرب مورد نیاز فاکتورهای عبارت درجه دوم را در نظر بگیرید تا تمامی مقادیر \(x\) که هر دو فاکتور را در هر مورد برآورده می سازند، بیابید.
 • در نامساوی های دارای علامت \(\ge\) یا \(\le\)، طول از مبدأ ها را در مجموعه پاسخ بگنجانید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.