خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 3: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

تمرین 3: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
آیا مقدار \(x\) پاسخی برای نامساوی مشخص شده می باشد؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. \(x=4\) برای \(x^2 - 3x - 10 \gt 0\)
 2. \(x=1\) برای \(x^2 + 3x - 4 \ge 0\)
 3. \(x=-2\) برای \(x^2 + 4x + 3 \lt 0\)
 4. \(x=-3\) برای \(-x^2 - 5x - 4 \le 0\)

پاسخ


برای بررسی اینکه مقدار داده شده برای \(x\) پاسخی برای نامساوی مربوطه می باشد یا نه، آن را در نامساوی جایگذاری کرده و بررسی می کنیم.

 1. $$
  x^2 - 3x - 10 \gt 0\\
  (\color{red}{4})^2 - 3(\color{red}{4}) - 10 \gt 0\\
  16 - 12 - 10 \gt 0\\
  -6 \gt 0 \text{ ❌}
  $$
  \(x=4\) پاسخ این نامساوی نمی باشد.

 2. $$
  0 \ge 0 \text{ ✔️}
  $$
  \(x=1\) پاسخ این نامساوی می باشد.

 3. $$
  -1 \lt 0 \text{ ✔️}
  $$
  \(x=-2\) پاسخ این نامساوی می باشد.

 4. $$
  2 \le 0 \text{ ❌}
  $$
  \(x=-3\) پاسخ این نامساوی نمی باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.