خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 5: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

تمرین 5: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
از تجزیه و تحلیل علامت ها برای تعیین پاسخ نامساوی های زیر استفاده کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 5: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

پاسخ


با توجه به شباهت موارد و راه حل ها، گزینۀ a را به صورت تشریحی حل می کنیم و در سایر موارد به پاسخ کوتاه بسنده می کنیم.

 1. ابتدا این نامساوی را فاکتورگیری می کنیم.
  $$
  x^2 + 3x \le 18\\
  x^2 + 3x - 18 \le 0\\
  (x+6)(x-3) \le 0
  $$
  هم اکنون برای هر کدام از این فاکتورها، و همچنین برای حاصل ضرب این فاکتورها، یک خط اعداد ترسیم می کنیم. بر روی این خط اعداد به ازاء هر کدام از فاکتورها با نقاط آزمایش بررسی می کنیم که در بازه یا نقطۀ خاص مشخص شده، علامت مثبت، منفی و یا عدد صفر حاصل می شود و در خط اعداد مشخص می کنیم. در حاصل ضرب فاکتورها نیز به کمک قوانین ضرب علامت ها، علامت حاصل ضرب را تعیین می کنیم. در پایان از روی علامت های موجود بر روی خط اعداد حاصل ضرب فاکتورها، مجموعه پاسخ نامساوی را تعیین می کنیم.

  نقاط آزمایش ما برای فاکتور \((x+6)\) عبارت از \(-7\)، \(-6\)، \(0\)، \(3\) و \(4\) می باشند.
  نقاط آزمایش ما برای فاکتور \((x-3)\) عبارت از \(-7\)، \(-6\)، \(0\)، \(3\) و \(4\) می باشند.
  در مورد \((x+6)(x-3)\) نیز علامت بازه ها با ضرب کردن علامت های دو فاکتور تشکیل دهندۀ آن به دست می آیند:
  $$
  - \times - = +\\
  0 \times - = 0\\
  + \times - = -\\
  + \times 0 = 0\\
  + \times + = +
  $$
  تمرین 5: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

  مجموعه پاسخ این نامساوی عبارت است از:
  $$
  \{ x | -6 \le x \le 3, x \in R \}
  $$
 2. $$
  \{ x | x \le -3 \text{ or } x \ge -1, x \in R \}
  $$
 3. $$
  \{ x | \frac{3}{4} \lt x \lt 6 , x \in R \}
  $$
 4. $$
  \{ x | -8 \le x \le 2, x \in R \}
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.