خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 16: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، توسعه

تمرین 16: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، توسعه
نویسنده : امیر انصاری
نامساوی زیر را حل کنید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار
$$


|x^2 - 4| \ge 2
$$

پاسخ


$$
|x^2 - 4| \ge 2
$$
$$
x^2 - 4 \ge 2\\
x^2 \ge 6\\
x \le -\sqrt{6} \text{ or } x \ge \sqrt{6}
$$
$$
x^2 - 4 \le -2\\
x^2 \le 2\\
-\sqrt{2} \le x \le \sqrt{2}
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.