خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


نمودارهای توابع

نمودارهای توابع
نویسنده : امیر انصاری
اگر \(f\) یک تابع باشد و دامنۀ آن \(D\) باشد، نمودار آن عبارت از نقاطی در صفحۀ مختصات است که مختصات آنها جفت هایی از ورودی-خروجی های \(f\) می باشند. در نشانه گذاری مجموعه ها، نمودار اینگونه خواهد بود:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار



$$
\{ (x,f(x)) | x \in D \}
$$
نمودار تابع \(f(x) = x + 2\) عبارت از مجموعه نقاطی با مختصات \((x,y)\) می باشد که در آنها \(y = x+2\) باشد. نمودار این تابع یک خط راست است که در شکل \(\text{1.3}\) می توانید آن را ببینید.

نمودارهای توابع
ترجمۀ شکل:
شکل \(\text{1.3}\): نمودار \(f(x) = x + 2\) عبارت از مجموعه نقاط \((x,y)\) است که در آنها مقدار \(y\) برابر با \(x+2\) می باشد.

نمودار یک تابع، یک تصویر سودمند از رفتار آن تابع می باشد. اگر \((x,y)\) نقطه ای بر روی نمودار باشد، آن گاه \(y = f(x)\) ارتفاع نمودار در بالا یا پایین نقطۀ \(x\) خواهد بود. این ارتفاع بسته به علامت \(f(x)\) می تواند مثبت یا منفی باشد. (شکل \(\text{1.4}\))

نمودارهای توابع
ترجمۀ شکل:
شکل \(\text{1.4}\): اگر \((x,y)\) بر روی نمودار \(f\) قرار گرفته باشد، آن گاه مقدار \(y=f(x)\) ارتفاع نمودار در بالای نقطۀ \(x\) می باشد (یا در صورتی که \(f(x)\) منفی باشد، ارتفاع در پایین نقطۀ \(x\) می باشد).



نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.