خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 2

1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 2
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع \(y = x^2\) را در بازۀ \([-2 , 2 ]\) ترسیم کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


جدولی از جفت مقادیر \(xy\) بسازید که معادلۀ \(y = x^2\) را برآورده سازند.

1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 2

نقاط \((x,y)\) را که مختصاتشان را در جدول می بینید، بر روی نمودار مشخص سازید و یک منحنی نرم که از این نقاط می گذرد، ترسیم کنید. (شکل \(\text{1.5}\) را ببینید).

1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 2
ترجمۀ شکل:
شکل \(\text{1.5}\): نمودار تابع مثال 2

از کجا می دانیم که نمودار \(y = x^2\) شبیه یکی از منحنی های زیر نمی باشد؟

1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 2

برای فهمیدن این موضوع می توانیم نقاط بیشتری را بر روی نمودار مشخص سازیم. هر چقدر تعداد این نقاط بیشتر باشد، نمودار ما دقیقتر خواهد بود. اما بعد از اینکه نقاط زیادی را ترسیم کردیم، چگونه آنها را به یکدیگر متصل سازیم؟ سوال اساسی همچنان پابرجاست: از کجا می توانیم مطمئن باشیم که نمودار ترسیم شده بین نقاطی که مشخص ساخته ایم چه شکلی خواهد داشت؟ همانطور که در ادامه و در فصل 4 خواهید دید، حسابان به این سوال پاسخ می دهد. فعلاً و تا مشخص شدن قطعی این موضوع، می پذیریم که نقاط را به بهترین وجهی که می توانیم به یکدیگر متصل سازیم.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.