خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 3

1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 3
نویسنده : امیر انصاری
نُت های موسیقی امواج فشاری در هوا هستند. در شکل \(\text{1.6}\) جدولی متشکل از داده های ذخیره شده از روی جابه جایی فشارها در بازۀ زمانی در واحد ثانیه که توسط یک ابزار موسیقی با نام دیاپازون (چنگال کوک) تولید شده است، می باشد. این جدول نمایشی از تابع فشار (pressure) در طول زمان می باشد. اگر ابتدا یک نمودار پراکنش از این نقاط ترسیم کنیم و سپس این نقاط داده را به صورت تقریبی به یکدیگر وصل کنیم، نموداری را که در شکل \(\text{1.6}\) می بینید، بدست خواهیم آورد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 3
ترجمۀ شکل:
\(\text{Time}\): زمان
\(\text{Pressure}\) فشار

1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 3
ترجمۀ شکل:
\(\text{pressure}\): فشار
\(\text{Data}\): داده
شکل \(\text{1.6}\): یک منحنی نرم که از نقاط مشخص شده بر روی نمودار ترسیم شده است و نمودار تابع فشار را از روی داده های موجود در جدول بالا نشان می دهد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.