خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


توابع قطعه به قطعه (چند ضابطه ای)

توابع قطعه به قطعه (چند ضابطه ای)
نویسنده : امیر انصاری
گاهی اوقات یک تابع در قطعات مختلف و با استفاده از فرمول های مختلف برای بخش های مختلف دامنۀ آن توصیف می شود. تابع قدر مطلق مثالی از این نوع توابع است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
|x| =
\begin{cases}
x, & x \ge 0 \\
-x, & x \lt 0
\end{cases}
$$
نمودار این تابع را در شکل \(\text{1.8}\) می بینید. سمت راست این معادله به این معناست که اگر \(x \ge 0\) باشد، این تابع برابر با \(x\) می باشد و اگر \(x \lt 0\) باشد، این تابع برابر \(-x\) می باشد. توابع قطعه به قطعه( که به آنها توابع قطعه ای یا چندضابطه ای نیز گفته می شود)، اغلب در هنگام مدل سازی داده های دنیای واقعی به وجود می آیند. در ادامه مثال های دیگری از این توابع را نیز آورده ایم.

توابع قطعه به قطعه (چند ضابطه ای)
ترجمۀ شکل:
شکل \(\text{1.8}\): دامنۀ تابع قدر مطلق \((-\infty, \infty)\) و برد آن \([0,\infty)\) می باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.