خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 5

1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 5
نویسنده : امیر انصاری
تابعی که مقدار آن به ازاء هر مقدار \(x\)، بزرگترین عدد صحیحِ کوچکتر یا مساوی با \(x\) باشد، تابع بزرگترین عدد صحیح (تابع جزء صحیح) نامیده می شود. این تابع با نماد \(\lfloor x \rfloor\) نشان داده می شود. شکل \(\text{1.10}\) نمودار این تابع را نشان می دهد. آن را مشاهده و بررسی کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
\lfloor 2.4 \rfloor = 2 \\
\lfloor 1.9 \rfloor = 1 \\
\lfloor 0 \rfloor = 0\\
\lfloor -1.2 \rfloor = -2\\
\lfloor 2 \rfloor = 2\\
\lfloor 0.2 \rfloor = 0 \\
\lfloor -0.3 \rfloor = -1\\
\lfloor -2 \rfloor = -2
$$
1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 5
ترجمۀ شکل:
شکل \(\text{1.10}\): نمودار تابع جزء صحیح \(y = \lfloor x \rfloor\) در زیر و بر روی خط \(y=x\) قرار می گیرد، بنابراین یک مِقدار کفِ عدد صحیح برای \(x\) را فراهم می آورد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.