خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016
نویسنده : امیر انصاری
دندانه دار کردن متن ساختاری را به متن شما اضافه می کند که باعث می گردد تا اطلاعات را از هم تفکیک کنید. دندانه ها در واقع همان میزان تو رفتگی های متن می باشند. چه بخواهید یک سطر را دندانه دار کنید و چه بخواهید یک پاراگراف را دندانه دار کنید، شما می توانید با استفاده از ویژگی tab selector و همینطور ویژگی خط کش افقی، تب ها و دندانه ها را ایجاد کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراگر می خواهید مثالهای ارائه شده را دقیقا مانند آموزش اجرا کنید فایل ورد زیر را که مربوط به مثالهای همین درس می باشد دانلود کنید.

دانلود فایل ورد مربوط به مثالهای این آموزش

دندانه دار کردن متن در ورد


در خیلی از انواع اسناد شما ممکن است بخواهید تا فقط خط اول هر پاراگراف را دندانه دار کنید. این موضوع به شما کمک می کند تا بصورت دیداری پاراگراف ها را از یکدیگر جدا کنید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

همینطور بعضی ها ممکن است بجای اینکه خط اول پاراگراف را دندانه دار کنند، سایر خطهای یک پاراگراف، به جز خط اول را دندانه دار کنند.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

دندانه دار کردن متن در ورد با استفاده از کلید تب در صفحه کلید


یک راه سریع برای دندانه دار کردن متن اینست که از کلید تب بر روی صفحه کلید استفاده کنید.

ابتدا نشانگر درج متن را در ابتدای یک پاراگراف قرار دهید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

حالا کلید تب را بزنید. بر روی خط کش افقی ورد نیز می توانید این دندانه دار شدن خط اول را ببینید.

خط اول پاراگراف دندانه دار می شود.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

اگر شما خط کش ورد را نمی بینید، می توانید با استفاده از گزینه Ruler که در تب View قرار دارد خط کش ورد را نمایان سازید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

نشانگرهای دندانه ها در ورد


بعضی وقتها، شما ممکن است بخواهید تا کنترل بیشتری بر روی میزان تو رفتگی دندانه ها داشته باشید. نشانگرهای دندانه ها به شما اجازه می دهند تا دندانه ها را دقیقا در محلی که مایل هستید قرار دهید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

نشانگرهای دندانه ها بر روی خط کش افقی قرار گرفته اند، و چندین گزینه مختلف برای دندانه دار کردن در اختیار شما قرار می دهند.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016 این نشانگر خط اول هر پاراگراف را دندانه دار می کند.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016 این نشانگر برای دندانه دار کردن همه خطهای یک پاراگراف به استثنای خط اول پاراگراف کاربرد دارد.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016 این نشانگر کلیه خطهای یک پاراگراف (شامل خط اول پاراگراف هم می شود) را دندانه دار می کند.

دندانه دار کردن متن با استفاده از نشانگرهای دندانه در ورد


ابتدا نشانگر درج متن را در محلی از پاراگراف که می خواهید دندانه دار شود قرار دهید. همینطور می توانید چندین پاراگراف را نیز یکجا انتخاب کنید تا همه آنها یکجا دندانه دار شوند.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

نشانگر دندانه را با ماوس گرفته و بکشید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

حالا دکمه ماوس را رها کنید. پاراگراف های شما دندانه دار می شوند.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

دندانه دار کردن متن با استفاده از دستور Indent در ورد


دستور Indent نیز می تواند برای دندانه دار کردن متن مورد استفاده قرار بگیرد.

ابتدا متنی را که قصد دندانه دار کردن آن را دارید، انتخاب کنید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

در تب Home بر روی دستور Increase Indent (افزایش دندانه) و یا دستور Decrease Indent (کاهش دندانه) کلیک کنید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

متن شما دندانه دار (دارای تو رفتگی) می شود.

میزان دندانه دار شدن (تو رفتگی) بصورت وارد کردن عدد به صورت دستی نیز تغییر می باشد. برای انجام این کار، وارد تب Layout شوید و مقدار داخل کادر Indent را به دلخواه تغییر بدهید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

تب ها (Tabs) در ورد


با استفاده از تب ها، کنترل بیشتری روی متن پیدا می کنید. بصورت پیش فرض هر بار که کلید تب در صفحه کلید را می زنید، متن شما به اندازه 1/2 inch به سمت راست دندانه دار می شود. شما با افزودن توقف تب (tab stops) در خط کش ورد، می توانید اندازه تب ها را تغییر بدهید، همچنین ورد به شما این امکان را می دهد که برای هر خط بیش از یک توقف تب (tab stops) نیز داشته باشید. بعنوان مثال در یک رزومه کاری شما می توانید، قسمت سمت چپ متن را تنظیم کنید و سپس سمت راست آن را با افزودن یک تب سمت راست، مشابه تصویر زیر تنظیم نمایید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

فشردن کلید تب، با توجه به اینکه نشانگر دندانه در کجای متن سند قرار گرفته است، هم دندانه خط اول را ایجاد می کند و هم پاراگراف را دندانه دار می کند. بصورت عمومی، اگر نشانگر درج متن در ابتدای پاراگراف قرار گرفته باشد، فشردن کلیک تب برای خط اول دندانه ایجاد می کند و در غیر اینصورت برای کل پاراگراف دندانه ایجاد می کند.

انتخاب کننده تب (tab selector) در ورد


انتخاب کننده تب (tab selector) در بالای خط کش عمودی ورد و در سمت چپ قرار گرفته است. اگر ماوس را بر روی قسمت tab selector شناور نگه دارید، تب فعال را به شما نمایش می دهد.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

انواع توقف تب (tab stops) در ورد


 • Left Tab : در محلی که توقف تب (tab stop) باشد، متن را از سمت چپ تراز می کند.
  8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016
 • Center Tab : متن را در وسط صفحه و در اطراف tab stop تراز می کند.
  8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016
 • Right Tab : متن را با توجه به tab stop از سمت راست تراز می کند.
  8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016
 • Decimal Tab : اعداد اعشاری را با توجه به علامت اعشار تراز می کند.
  8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016
 • Bar Tab : یک خط عمودی در سند می کشد.
  8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016
 • First Line Indent : بر روی خط کش یک نشانگر دندانه (indent marker) اضافه می کند و اولین خط یک پاراگراف را دندانه دار می کند.
  8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016
 • Hanging Indent : نشانگر hanging indent marker را به خط کش اضافه می کند و بقیه خطهای یک پاراگراف به استثنای خط اول را دندانه دار می کند.
  8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

اگر چه گزینه های Bar Tab, First Line Indent, و Hanging Indent در قسمت tab selector نمایان می شوند، اما از نظر فنی، آنها تب محسوب نمی شوند.

روش افزودن یک توقف تب (tab stop) در ورد


ابتدا پاراگراف یا پاراگراف هایی را که می خواهید توقف تب (tab stop) به آنها اضافه شود را انتخاب کنید. اگر پاراگرافی را انتخاب نکنید، tab stop به پاراگراف جاری و یا پاراگرافی جدیدی که بعدا ایجاد خواهید کرد اعمال می شود.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

بر روی tab selector چندین بار کلیک کنید تا tab stop مورد نظرتان ظاهر شود. در اینحا ما گزینه Right Tab را انتخاب می کنیم.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

حالا در خط کش افقی و در محلی که می خواهید متن شما در انجا ظاهر شود کلیک کنید. شما هر چند تا tab stop که بخواهید می توانید اضافه کنید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

حالا نشانگر درج متن را در ابتدای متنی که می خواهید آن را با تب دندانه دار کنید، قرار دهید. کلید تب را بفشارید. متن شما تا موقعیت tab stop پرش میکند.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

روش حذف کردن tab stop در ورد


ایده خیلی خوبی است که tab stop هایی را که دیگر لازم ندارید حذف کنید. برای حذف یک tab stop، ابتدا کل متنی را که از آن tab stop استفاده کرده است را انتخاب کنید. سپس بر روی آن کلیک کنید و آن را از خط کش خارج سازید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

ورد این قابلیت را دارد تا قالب بندی های مخفی شما را به شما نشان بدهد. در این وضعیت برای هر کدام از این قالب بندی ها یک نماد خاص وجود دارد، در ادامه نمادهای مربوطه را خواهید دید :

 • نماد فاصله ها (space)
  8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016
 • نماد پاراگراف ها (paragraph)
  8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016
 • نماد تب ها (tab)
  8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

برای اینکه بتوانید این نمادها را ببینید و یا مخفی کنید در تب Home بر روی دستور Show/Hide کلیک کنید.

8. دندانه ها (Indents) و تب ها (Tabs) در ورد 2016

منبع : gcflearnfree

آموزش قبلی : 7. یافتن و جایگزینی (Find and Replace) در ورد 2016

آموزش بعدی : 9. فاصله بین خطها (Line) و فاصله بین پاراگرافها (Paragraph) در ورد 2016

نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.