خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous)

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous)
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با زمان حال استمراری (Present Continuous) در زبان انگلیسی آشنا می شویم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 1

Present continuous (I am doing)


A

Study this example situation:

Sarah is in her car. She is on her way to work.
She is driving to work.

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous)
This means: she is driving now, at the time of speaking.
The action is not finished.
Am/is/are + -ing is the present continuous:

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous)

A

مثال های زیر را مطالعه کنید:

سارا در ماشینش است. او در مسیر محل کارش است.
او مشغول رانندگی می باشد.

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous)
معنای این جمله اینست که : او هم اکنون، و در زمانی که مشغول صحبت درباره اش هستیم، مشغول رانندگی است.
کار مربوطه هنوز تمام نشده است.

Am/is/are + -ing نشان دهندۀ حال استمراری می باشند.

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous)

B


I am doing something = I'm in the middle of doing it; I've started doing it and I haven't finished yet:

 • Please don't make so much noise. I'm trying to work. (not I try)
 • "Where's Mark?" "He's having a shower." (not He has a shower)
 • Let's go out now. It isn't raining any more. (not It doesn't rain)
 • (at a party) Hello, Jane. Are you enjoying the party? (not Do you enjoy)
 • What's all that noise? What's going on? (=What's happening?)

The action is not necessarily happening at the time of speaking. For example:

Steve is talking to a friend on the phone. He says:

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous)
Steve is not reading the book at the time of speaking.
He means that he has started it, but has not finished it yet.
He is in the middle if reading it.

Some more examples:

 • Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian. (but perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking)
 • Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it next summer.

B


من مشغول انجام کاری هستم = من در میانۀ انجام آن کار هستم; من انجام آن کار را شروع کرده ام اما هنوز خاتمه نیافته است:

 • لطفاً اینقدر سر و صدا نکن. من دارم سعی می کنم کار کنم.
 • "مارک کجاست؟" "او دارد دوش می گیرد."
 • بیا بریم بیرون. دیگه بارون نمی باره.
 • (در یک مهمانی) سلام، جین. آیا از مهمانی لذّت می بری؟
 • این سر و صدا ها برای چیه؟ چه اتّفاقی افتاده؟

کار مربوطه الزاماً نباید در زمان صحبت کردن در موردش اتّفاق افتاده باشد. برای مثال:

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous)

در این لحظه مشغول خواندن یک کتاب خیلی خوب هستم. این کتاب در مورد یک مردی است که ...

استیو

استیو در هنگام صحبت با تلفن مشغول مطالعۀ کتاب مورد نظر نیست.
منظورش اینست که خواندن آن کتاب را آغاز کرده است، امّا هنوز تمامش نکرده است.
او در میانۀ مطالعه می باشد.

چند مثال بیشتر :

 • کِیت می خواهد در ایتالیا کار کند، برای همین مشغول یادگیری زبان ایتالیایی می باشد. (امّا شاید در هنگام این صحبت مشغول یادگیری زبان ایتالیایی نباشد)
 • چند تا از دوستان من مشغول ساختن خانه هایشان هستند. آنها امیدوارند که تابستان آینده این کار را تمام کنند.

C

You can use the present continuous with today / this week / this year etc. (periods around now):

 • A: You’re working hard today. (not You work hard today)
  B: Yes, I have a lot to do.
 • The company I work for isn’t doing so well this year.

C

شما می توانید حال استمراری را با کلماتی همچون امروز / این هفته / امسال و ... مورد استفاده قرار دهید. (دوره های زمانی در محدودۀ الان):

 • A : امروز شما سخت مشغول کار هستید.
  B : بله، خیلی کارها دارم که باید انجام بدهم.
 • شرکتی که برایش کار می کنم، امسال اوضاع خوبی ندارد.

D

We use the present continuous when we talk about changes happening around now, especially with these verbs:

 • get
 • change
 • become
 • increase
 • rise
 • fall
 • grow
 • improve
 • begin
 • start

 • Is your English getting better? (not Does your English get better)
 • The population of the world is increasing very fast. (not increases)
 • At first I didn’t like my job, but I’m beginning to enjoy it now. (not I begin)

D

ما از حال استمراری در مورد تغییراتی استفاده می کنیم که در زمانی اطراف زمان جاری در حال رُخ دادن باشند، مخصوصاً با فعل های زیر :

 • get
 • change
 • become
 • increase
 • rise
 • fall
 • grow
 • improve
 • begin
 • start

 • آیا انگلیسی شما بهتر شده است؟
 • جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش می باشد.
 • در ابتدا من شغلم را دوست نداشتم، امّا الان از آن لذّت می برم.


آموزش قبلی : دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز