خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (Present Continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراز شکل صحیح فعل ها استفاده کنید. بعضی وقتها ممکن است به شکل منفی شدۀ فعل نیاز پیدا کنید.

Put the verb into the correct form. Sometimes you need the negative (I’m not doing etc.).

 1. Please don’t make so much noise. I .......... (try) to work.
 2. Let’s go out now. It .......... (rain) any more.
 3. You can turn off the radio. I .......... (listen) to it.
 4. Kate phoned me last night. She’s on holiday in France. She .......... (have) a great time and doesn’t want to come back.
 5. I want to lose weight, so this week I .......... (eat) lunch.
 6. Andrew has just started evening classes. He .......... (learn) German.
 7. Paul and Sally have had an argument. They .......... (speak) to each other.
 8. I .......... (get) tired. I need a rest.
 9. Tim .......... (work) this week. He’s on holiday.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. 'm trying / am trying
 2. isn’t raining / 's not raining / is not raining
 3. 'm not listening / am not listening
 4. 's having / is having
 5. 'm not eating / am not eating
 6. 's learning / is learning
 7. aren’t speaking / 're not speaking / are not speaking
 8. 'm getting / am getting
 9. isn’t working / 's not working / is not working

 1. Please don’t make so much noise. I 'm trying to work.
 2. Let’s go out now. It isn’t raining any more.
 3. You can turn off the radio. I 'm not listening to it.
 4. Kate phoned me last night. She’s on holiday in France. She 's having a great time and doesn’t want to come back.
 5. I want to lose weight, so this week I 'm not eating lunch.
 6. Andrew has just started evening classes. He 's learning German.
 7. Paul and Sally have had an argument. They aren’t speaking to each other.
 8. I 'm getting tired. I need a rest.
 9. Tim isn’t working this week. He’s on holiday.

 1. لطفاً اینقدر سر و صدا نکن. دارم سعی می کنم کار کنم.
 2. بیا الآن بریم بیرون. دیگه بارون نمی باره.
 3. می تونی رادیو را خاموش کنی. دیگه بهش گوش نمی دم.
 4. کِیت دیشب به من زنگ زد. او الآن در فرانسه و در تعطیلات است. اوقات خوشی دارد و نمی خواهد تا برگردد.
 5. من میخوام وزن کم کنم، برای همین این هفته ناهار نمی خورم.
 6. اَندرو به تازگی کلاس های عصرش را شروع کرده است. او مشغول یادگیری زبان آلمانی است.
 7. پُل و سالی جر و بحث داشتند. الآن با هم صحبت نمی کنند.
 8. خسته شدم. احتیاج به استراحت دارم.
 9. تیم این هفته کار نمی کند. او در تعطیلات است.


آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 3

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز