خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 4

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 4
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (Present Continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربا استفاده از افعال زیر، جملات را کامل کنید.

Complete the sentences using the following verbs:

 • begin
 • change
 • get
 • increase
 • rise

 1. The population of the world ………. very fast.
 2. The world ………. . Things never stay the same.
 3. The situation is already bad and it ………. worse.
 4. The cost of living ………. . Every year things are more expensive.
 5. The weather ………. to improve. The rain has stopped, and the wind isn’t as strong.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. is increasing
 2. is changing
 3. ‘s getting / is getting
 4. is rising
 5. is beginning

 1. The population of the world is increasing very fast.
 2. The world is changing. Things never stay the same.
 3. The situation is already bad and it‘s getting worse.
 4. The cost of living is rising. Every year things are more expensive.
 5. The weather is beginning to improve. The rain has stopped, and the wind isn’t as strong.

 1. جمعیّت جهان به سرعت رشد می کند.
 2. جهان در حال تغییر است. هیچ چیزی بدون تغییر نمی ماند.
 3. در حال حاضر اوضاع بد است و بدتر هم می شود.
 4. هزینۀ زندگی در حال افزایش است. هر سال همه چیز گرانتر می شود.
 5. هوا در حال بهتر شدن است. باران متوقّف شده، و باد مثل قبل قوی نیست.


آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 3

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز