خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (Present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراز شکل صحیح فعل ها استفاده کنید.

Put the verbs into the correct form.

 1. Julie ………. (not / drink) tea very often.
 2. What time ………. (the banks / close) here?
 3. I’ve got a computer, but I ………. (not / use) it much.
 4. “Where ………. (Martin / come) from?” “He’s Scottish.”
 5. “What ………. (you / do)?” “I’m an electrician.”
 6. It ………. (take) me an hour to get to work. How long ………. (it / take) you?
 7. Look at this sentence. What ………. (this word / mean)?
 8. David isn’t very fit. He ………. (not / do) any sport.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. doesn’t drink
 2. do the banks close
 3. don’t use
 4. does Martin come
 5. do you do
 6. takes … does it take
 7. does this word mean
 8. doesn’t do

 1. Julie doesn’t drink tea very often.
 2. What time do the banks close here?
 3. I’ve got a computer, but I don’t use it much.
 4. “Where does Martin come from?” “He’s Scottish.”
 5. “What do you do?” “I’m an electrician.”
 6. It takes me an hour to get to work. How long does it take you?
 7. Look at this sentence. What does this word mean?
 8. David isn’t very fit. He doesn’t do any sport.

 1. جولی معمولاً چای نمی نوشد.
 2. بانک های اینجا چه زمانی بسته می شوند؟
 3. من یک کامپیوتر دارم، امّا زیاد از آن استفاده نمی کنم.
 4. "مارتین اهل کجاست؟" "او اسکاتلندی است."
 5. "شغلتان چیست؟" "من تکنسین برق هستم."
 6. برای من یک ساعت طول می کشد تا به محل کارم برسم. برای شما چقدر طول می کشد؟
 7. به این جمله نگاه کنید. معنای این کلمه چیست؟
 8. دیوید خیلی خوش اندام نیست. او هیچ ورزشی نمی کند.


آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 3

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز