خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 1 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارآیا افعالی که زیر آنها خط کشیده شده است، صحیح هستند، یا خیر؟ هر جا که لازم باشد آنها را تصحیح کنید.

Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.

 1. Water boils at 100 degrees Celsius. ……….
 2. The water boils. Can you turn it off? ……….
 3. Look! That man tries to open the door of your car. ……….
 4. Can you hear those people? What do they talk about? ……….
 5. The moon goes round the earth in about 27 days. ……….
 6. I must go now. It gets late. ……….
 7. I usually go to work by car. ……….
 8. “Hurry up! It’s time to leave.” “OK, I come.” ……….
 9. I hear you’ve got a new job. How do you get on? ……….
 10. Paul is never late. He’s always getting to work on time. ……….
 11. They don’t get on well. They’re always arguing. ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. OK
 2. is boiling
 3. is trying
 4. are they talking
 5. OK
 6. It’s getting / It is getting
 7. OK
 8. I’m coming / I am coming
 9. are you getting
 10. He always gets
 11. OK 1. Water boils at 100 degrees Celsius.
 2. The water is boiling. Can you turn it off?
 3. Look! That man is trying to open the door of your car.
 4. Can you hear those people? What are they talking about?
 5. The moon goes round the earth in about 27 days.
 6. I must go now. It’s getting late.
 7. I usually go to work by car.
 8. “Hurry up! It’s time to leave.” “OK, I’m coming.”
 9. I hear you’ve got a new job. How are you getting on?
 10. Paul is never late. He always gets to work on time.
 11. They don’t get on well. They’re always arguing. 1. آب در 100 درجۀ سانتیگراد جوش می آید.
 2. آب دارد می جوشد. آیا می توانید خاموشش کنید؟
 3. نگاه کن! آن مرد در تلاش است، درب ماشین شما را باز کند.
 4. آیا می توانی صدای آن افراد را بشنوی. آنها راجع به چه چیزی صحبت می کنند؟
 5. گردش ماه به دور کرۀ زمین در حدود 27 روز طول می کشد.
 6. من باید بروم. داره دیر میشه.
 7. من معمولاً با ماشین به محل کارم می روم.
 8. "عجله کن! وقت رفتنه." "خوب، دارم میام."
 9. شنیدم شغل جدیدی پیدا کردی. چطور این شغل رو به دست آوردی؟
 10. پُل هرگز دیر نکرده است. او همیشه به موقع به محل کارش می رسد.
 11. آنها با هم خوب نیستند. آنها همیشه مشغول مشاجره هستند.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز