خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 1 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارشکل صحیح افعال، در حال ساده یا حال استمراری را در جاهای خالی قرار دهید.

Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

 1. Let’s go out. It ………. (not / rain) now.
 2. Julia is very good at languages. She ………. (speak) four languages very well.
 3. Hurry up! Everybody ………. (wait) for you.
 4. “ ………. (you / listen) to the radio?” “No, you can turn it off.”
 5. “ ………. (you / listen) to the radio every day?” “No, just occasionally.”
 6. The River Nile ………. (flow) into the Mediterranean.
 7. The river ………. (flow) very fast today – much faster than usual.
 8. We usually ………. (grow) vegetables in our garden, but this year we ………. (not / grow) any.
 9. A: How’s your English?
  B: Not bad. I Think it ………. (improve) slowly.
 10. Rachel is in London at the moment. She ………. (stay) at the Park Hotel.
  She always ………. (stay) there when she’s in London.
 11. Can we stop walking soon? I ………. (start) to feel tired.
 12. A: Can you drive?
  B: I ………. (learn). My father ………. (teach) me.
 13. Normally I ………. (finish) work at five, but this week I ………. (work) until six to earn a little more money.
 14. My parents ………. (live) in Manchester. They were born there and have never lived anywhere else. Where ………. (your parents / live)?
 15. Sonia ………. (look) for a place to live. She ………. (stay) with her sister until she finds somewhere.
 16. A: What ………. (your brother / do)?
  B: He’s an architect, but he ………. (not / work) at the moment.
 17. (at a party) I usually ………. (enjoy) parties, but I ………. (not / enjoy) this one very much.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. isn’t raining
 2. speaks
 3. ‘s waiting
 4. Are you listening
 5. Do you listen
 6. flows
 7. ‘s flowing
 8. grow … aren’t growing
 9. ‘s improving
 10. ‘s staying … stays
 11. ‘m starting
 12. ‘m learning … ‘s teaching
 13. finish … ‘m working
 14. live … do you parents live
 15. ‘s looking … ‘s staying
 16. does your brother do … isn’t working
 17. enjoy … ‘m not enjoying 1. Let’s go out. It isn’t raining now.
 2. Julia is very good at languages. She speaks four languages very well.
 3. Hurry up! Everybody‘s waiting for you.
 4. “Are you listening to the radio?” “No, you can turn it off.”
 5. “Do you listen to the radio every day?” “No, just occasionally.”
 6. The River Nile flows into the Mediterranean.
 7. The river‘s flowing very fast today – much faster than usual.
 8. We usually grow vegetables in our garden, but this year we aren’t growing any.
 9. A: How’s your English?
  B: Not bad. I Think it‘s improving slowly.
 10. Rachel is in London at the moment. She‘s staying at the Park Hotel.
  She always stays there when she’s in London.
 11. Can we stop walking soon? I‘m starting to feel tired.
 12. A: Can you drive?
  B: I‘m learning. My father‘s teaching me.
 13. Normally I finish work at five, but this week I‘m working until six to earn a little more money.
 14. My parents live in Manchester. They were born there and have never lived anywhere else. Where do your parents live?
 15. Sonia‘s looking for a place to live. She‘s staying with her sister until she finds somewhere.
 16. A: What does your brother do?
  B: He’s an architect, but he isn’t working at the moment.
 17. (at a party) I usually enjoy parties, but I‘m not enjoying this one very much. 1. بزن بریم بیرون. الان باران نمی بارد.
 2. جولیا در زبان ها خیلی خوب است. او چهار زبان را به خوبی صحبت می کند.
 3. عجله کن! همه منتظر شما هستند.
 4. "آیا به رادیو گوش می دهید؟" "نه، می تونی خاموشش کنی."
 5. "آیا هر روز به رادیو گوش می دهید؟" "نه، فقط گاهی اوقات."
 6. رودخانه نیل به داخل دریای مدیترانه می ریزد.
 7. جریان آب رودخانه امروز خیلی سریع شده است - خیلی سریعتر از معمول.
 8. ما معمولاً سبزیجات را در باغمان پرورش می دهیم، اما امسال هیچ سبزیجاتی پرورش ندادیم.
 9. A: انگلیسی شما چطور است؟
  B: بد نیست. فکر می کنم کم کم بهتر شود.
 10. راشل در این لحظه در لندن است. او در هتل پارک اقامت دارد. او وقتی در لندن است، همیشه همانجا می ماند.
 11. آیا می توانیم بزودی پیاده روی را متوقّف کنیم؟ دارم احساس خستگی می کنم.
 12. A: آیا می توانید رانندگی کنید؟
  B: دارم یاد می گیرم. پدرم مرا آموزش می دهد.
 13. معمولاً من ساعت 5 کارم را تمام می کنم، امّا این هفته تا ساعت 6 کار می کنم تا کمی پول بیشتری به دست بیاورم.
 14. پدر و مادر من در منچستر زندگی می کنند. آنها آنجا متولّد شده اند و هرگز در هیچ جای دیگری زندگی نکرده اند. پدر و مادر شما کجا زندگی می کنند؟
 15. سونیا دنبال جایی برای زندگی است. او تا زمانی که جایی پیدا کند، پیش خواهرش می ماند.
 16. A: شغل برادر شما چیست؟
  B: او یک معمار است، امّا الان جایی مشغول نیست.
 17. (در یک مهمانی) من معمولاً از مهمانی ها لذّت می برم، امّا از این یکی خیلی لذّت نمی برم.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 3

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز