خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارجاهای خالی را با am یا is ویا are پُر کنید.

Write am, is or are.

 1. The weather ………. nice today.
 2. I ………. not rich.
 3. This bag ………. heavy.
 4. These bags ………. heavy.
 5. Look! There ………. Carol.
 6. My brother and I ………. good tennis players.
 7. Emily ………. at home. Her children ………. at school.
 8. I ………. a taxi driver. My sister ………. a nurse.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. is
 2. ‘m / am
 3. is
 4. are
 5. ‘s / is
 6. are
 7. is … are
 8. ‘m / am … is 1. The weather is nice today.
 2. I’m not rich.
 3. This bag is heavy.
 4. These bags are heavy.
 5. Look! There’s Carol.
 6. My brother and I are good tennis players.
 7. Emily is at home. Her children are at school.
 8. I’m a taxi driver. My sister is a nurse. 1. امروز هوا خوب است.
 2. من پولدار نیستم.
 3. این کیف سنگین است.
 4. این کیف ها سنگین هستند.
 5. نگاه کن! کارول اونجاست.
 6. من و برادرم بازیکنان خوب تنیس هستیم.
 7. امیلی در خانه است. بچه های او در مدرسه هستند.
 8. من راننده تاکسی هستم. خواهرم یک پرستار است.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 3

نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز