خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.با این کلمات جمله بسازید.

Make questions with these words.

 1. (is / at home / your mother) ………. ?
 2. (your parents / are / well) ………. ?
 3. (interesting / is / your job) ………. ?
 4. (the shops / are / open today) ………. ?
 5. (from / where / you / are) ………. ?
 6. (interested in sport / you / are) ………. ?
 7. (is / near here / the post office) ………. ?
 8. (at school / are / your children) ……….?
 9. (you / are / late / why) ………. ?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Is your mother at home?
 2. Are your parents well?
 3. Is your job interesting?
 4. Are the shops open today?
 5. Where are you from?
 6. Are you interested in sport?
 7. Is the post office near here?
 8. Are your children at school?
 9. Why are you late?آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 3

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز