خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارجملات را کامل کنید. برای کامل کردن جملات از افعال زیر استفاده کنید:

Complete the sentences. Use these verbs:

 • build
 • cook
 • go
 • have
 • stand
 • stay
 • swim
 • work

 1. Please be quiet. I ………. .
 2. “Where’s John?” “He’s in the kitchen. He ………. .”
 3. “You ………. on my foot.” “Oh, I’m sorry.”
 4. Look! Somebody ………. in the river.
 5. We’re here on holiday. We ………. at the Central Hotel.
 6. “Where’s Sue?” “She ………. a shower.”
 7. They ………. a new hotel in the city center at the moment.
 8. I ………. now. Goodbye.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Please be quiet. I’m working.
 2. “Where’s John?” “He’s in the kitchen. He’s cooking.”
 3. “You’re standing on my foot.” “Oh, I’m sorry.”
 4. Look! Somebody’s swimming in the river.
 5. We’re here on holiday. We’re staying at the Central Hotel.
 6. “Where’s Sue?” “She’s having a shower.”
 7. They’re building a new hotel in the city center at the moment.
 8. I’m going now. Goodbye.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 3

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز