خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) در زبان انگلیسی می پردازیم.Unit 4

are you doing? (present continuous questions)


A


آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing
آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing
 • “Are you feeling OK?” “Yes, I’m fine, thanks.”
 • “Is it raining?” “Yes, take an umbrella.”
 • Why are you wearing a coat? It’s not cold.
 • “What’s Paul doing?” “He’s reading the newspaper.”
 • “What are the children doing?” “They’re watching television.”
 • Look, there’s Emily! Where’s she going?
 • Who are you waiting for? Are you waiting for Sue?


A


 • "حالت خوبه؟" "بله، خوبم، متشکرم."
 • "آیا هوا بارانی است؟" "بله، یک چتر با خودتان بردارید."
 • چرا کُت می پوشید؟ هوا سرد نیست.
 • "پُل چکار می کند؟" "او مشغول خواندن روزنامه است."
 • "بچّه ها چکار می کنند؟" "دارند تلویزیون تماشا می کنند."
 • اونجا رو ببین، امیلی! کُجا داره می ره؟
 • منتظر کی هستی؟ آیا منتظر سو هستی؟


B


Study the word order:
is/are + subject + -ing

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing

C


Short answers

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing
 • “Are you going now?” “Yes, I am.”
 • “Is Paul working today?” “Yes, he is.”
 • “Is it raining?” “No, it isn’t.”
 • “Are your friends staying at a hotel?” “No, they aren’t. They’re staying with me.”


C


پاسخ های کوتاه

 • "آیا الان می روید؟" "بله، همینطوره."
 • "آیا پُل امروز کار می کند؟" "بله، همینطوره."
 • "آیا باران می بارد؟" "نه، اینطور نیست."
 • "آیا دوستان شما در هتل اقامت دارند؟" "نه، اینطور نیست. آنها با من می مانند."آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 4

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز