خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربه تصاویر نگاه کنید و سوالات را کامل کنید. از واژه های زیر استفاده کنید:

Look at the pictures and complete the questions. Use:

 • cry
 • eat
 • go
 • laugh
 • look at
 • read

آموزش گرامر انگلیسی :
 1. What ………. ?
 2. Where ………. she ………. ?
 3. What ………. ?
 4. Why ………. ?
 5. What ………. ?
 6. Why ………. ?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. What are you reading?
 2. Where is she going?
 3. What are you eating?
 4. Why are you crying?
 5. What are they looking at?
 6. Why is he laughing?آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 3

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز