خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به مبحث حال ساده (present simple) در زبان انگلیسی می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 5

I do/work/like etc. (present simple)


A


آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple
 • They’re looking at their books.
 • They read a lot.
 • He’s eating an ice-cream.
 • He likes ice-cream.

Remember:
he works / she lives / it rains etc.

 • I work in a shop. My brother works in a bank. (not My brother work)
 • Lucy lives in London. Her parents live in Scotland.
 • It rains a lot in winter.

I have → he/she/it has:

 • John has a shower every day.

Spelling:

-es after -s / -sh / -ch:
 • pass → passes
 • finish → finishes
 • watch → watches

-y → -ies:
 • study → studies
 • try → tries

also:
 • do → does
 • go → goes


A


 • آنها دنبال کتابهایشان هستند.
 • آنها زیاد مطالعه می کنند.
 • او بستنی می خورد.
 • او بستنی دوست دارد.

 • من در یک مغازه کار می کنم. برادر من در یک بانک کار می کند.
 • لوسی در لندن زندگی می کند. پدر و مادر او در اسکاتلند زندگی می کنند.
 • در زمستان باران زیاد می بارد.

 • جان هر روز دوش می گیرد.


B

We use the present simple for things that are true in general, or for things that happen sometimes or all the time:

 • I like big cities.
 • Your English is good. You speak very well.
 • Tim works very hard. He starts at 7.30 and finishes at 8 o’clock in the evening.
 • The earth goes round the sun.
 • We do a lot of different things in our free time.
 • It costs a lot of money to build a hospital.


B

ما از حال ساده برای چیزهایی استفاده می کنیم که به طور کلی درست هستند، یا برای چیزهایی که گاهی اوقات یا همیشه اتفاق می افتند.

 • من شهرهای بزرگ را دوست دارم.
 • انگلیسی شما خوبه. شما خیلی خوب صحبت می کنید.
 • تیم خیلی سخت کار می کند. او در ساعت 7.30 کارش رو شروع می کند و در ساعت 8 غروب کارش را تمام می کند.
 • زمین به دور خورشید می چرخد.
 • ما در وقتهای آزادمان کارهای مختلف زیادی را انجام می دهیم.
 • ساخت یک بیمارستان هزینه زیادی دارد.


C

always/never/often/usually/sometimes + present simple

 • Sue always gets to work early. (not Sue gets always)
 • I never eat breakfast. (not I eat never)
 • We often go away at weekends.
 • Mark usually plays football on Sunday.
 • I sometimes walk to work, but not very often.


C


 • سو همیشه زود به محل کارش می رسد.
 • من هرگز صبحانه نمی خورم.
 • ما اغلب آخر هفته ها بیرون می رویم.
 • مارک معمولاً یکشنبه ها فوتبال بازی می کند.
 • گاهی وقتها پیاده به محل کارم می روم، اما نه اغلب.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 4

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز