خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 4

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 4
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراز روی این کلمات جملاتی را بنویسید. از شکل صحیح فعل ها استفاده کنید.

Write sentences from these words. Use the right form of the verb (arrive or arrives etc.).

 1. (always / early / Sue / arrive) ……….
 2. (to the cinema / never / I / go) ……….
 3. (work / Martina / hard / always) ……….
 4. (like / chocolate / children / usually) ……….
 5. (Julia / parties / enjoy / always) ……….
 6. (often / people’s names / I / forget) ……….
 7. (television / Tim / watch / never) ……….
 8. (usually / dinner / we / have / at 7.30) ……….
 9. (Jenny / always / nice clothes / wear) ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. (always / early / Sue / arrive) Sue always arrives early.
 2. (to the cinema / never / I / go) I never go to the cinema.
 3. (work / Martina / hard / always) Martina always works hard.
 4. (like / chocolate / children / usually) children usually like chocolate.
 5. (Julia / parties / enjoy / always) Julia always enjoys parties.
 6. (often / people’s names / I / forget) I often forget people’s names.
 7. (television / Tim / watch / never) Tim never watches television.
 8. (usually / dinner / we / have / at 7.30) we usually have dinner at 7.30.
 9. (Jenny / always / nice clothes / wear) Jenny always wears nice clothes.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 3

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 5

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز