خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 5

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 5
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.فعل ها را در شکل صحیح مثبت یا منفی قرار بدهید.

Put the verb into the correct form, positive or negative.

 1. Margaret ………. four languages – English, French, German and Spanish. (speak)
 2. I ………. my job. It’s very boring. (like)
 3. “Where’s Martin?” “I’m sorry. I ………. .” (know)
 4. Sue is a very quiet person. She ………. very much. (talk)
 5. Andy ………. a lot of tea. It’s his favourite drink. (drink)
 6. It’s not true! I ………. it! (believe)
 7. That’s a very beautiful picture. I ………. it very much. (like)
 8. Mark is a vegetarian. He ………. meat. (eat)


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Margaret speaks four languages – English, French, German and Spanish. (speak)
 2. I don’t like my job. It’s very boring. (like)
 3. “Where’s Martin?” “I’m sorry. I don’t know.” (know)
 4. Sue is a very quiet person. She doesn’t talk very much. (talk)
 5. Andy drinks a lot of tea. It’s his favourite drink. (drink)
 6. It’s not true! I don’t believe it! (believe)
 7. That’s a very beautiful picture. I like it very much. (like)
 8. Mark is a vegetarian. He doesn’t eat meat. (eat)آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 4

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز