خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 3
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مباحث تکمیلی مرتبط با موضوع حال ساده (present simple) و حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارفعل ها را در حال استمراری یا حال ساده در جاهای خالی قرار بدهید.

Put the verb in the present continuous (I am doing) or the present simple (I do).

 1. Excuse me, ………. (you/speak) English?
 2. “Where’s Tom?” “………. (he/have) a shower.”
 3. ………. (I/not/watch) television very often.
 4. Listen! Somebody ………. (sing).
 5. Sandra is tired. ………. (she/want) to go home now.
 6. How often ………. (you/read) a newspaper?
 7. “Excuse me, but ………. (you/sit) in my place.” “Oh, I’m sorry.”
 8. I’m sorry, ………. (I/not/understand). Can you speak more slowly?
 9. It’s late. ………. (I/go) home now. ………. (you/come) with me?
 10. What time ………. (your father/finish) work every day?
 11. You can turn off the radio. ………. (I/not/listen) to it.
 12. “Where’s Paul?” “In the kitchen. ………. (he/cook) something.”
 13. Martin ………. (not/usually/drive) to work. He ………. (usually/walk).
 14. Sue ………. (not/like) coffee. ………. (she/prefer) tea.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Excuse me, do you speak (you/speak) English?
 2. “Where’s Tom?” “He’s having (he/have) a shower.”
 3. I don’t watch (I/not/watch) television very often.
 4. Listen! Somebody is singing (sing).
 5. Sandra is tired. She wants (she/want) to go home now.
 6. How often do you read (you/read) a newspaper?
 7. “Excuse me, but you’re sitting (you/sit) in my place.” “Oh, I’m sorry.”
 8. I’m sorry, I don’t understand (I/not/understand). Can you speak more slowly?
 9. It’s late. I’m going (I/go) home now. Are you coming (you/come) with me?
 10. What time does your father finish (your father/finish) work every day?
 11. You can turn off the radio. I’m not listening (I/not/listen) to it.
 12. “Where’s Paul?” “In the kitchen. He’s cooking (he/cook) something.”
 13. Martin doesn’t usually drive (not/usually/drive) to work. He usually walks (usually/walk).
 14. Sue doesn’t like (not/like) coffee. She prefers (she/prefer) tea.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز