خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got

آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به مبحث I have … and I’ve got در زبان انگلیسی می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 9

I have … and I’ve got …


A

You can say I have or I’ve got, he has or he’s got:

آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got
آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got
 • I have blue eyes. or I’ve got blue eyes.
 • Tim has two sisters. or Tim has got two sisters.
 • Our car has four doors. or Our car has got four doors.
 • Sarah isn’t feeling well. She has a headache. or She’s got a headache.
 • They like animals. They have a horse, three dogs and six cats. or They’ve got a horse, three dogs and six cats.


A


 • من چشمهای آبی دارم.
 • تیم دو خواهر دارد.
 • ماشین ما چهار درب دارد.
 • سارا خوب نیست. او سردرد دارد.
 • آنها حیوانات را دوست دارند. آنها یک اسب، سه سگ و شش گربه دارند.


B

I haven’t got / have you got? etc.

آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got
 • I’ve got a motorbike, but I haven’t got a car.
 • Tracey and Jeff haven’t got any children.
 • It’s a nice house, but it hasn’t got a garden.
 • “Have you got a camera?” “No, I haven’t.”
 • “What have you got in your bag?” “Nothing. It’s empty.”
 • “Has Helen got a car?” “Yes, she has.”
 • What kind of car has she got?


B


 • من یک موتور سیکلت دارم. امّا خودرو ندارم.
 • تِرِیسی و جِف بچّه ای ندارند.
 • خانۀ زیبایی است، اما باغ ندارد.
 • "آیا دوربین دارید؟" "نه، ندارم."
 • "در کیفتان چی دارید؟" "هیچ چی. خالی است."
 • "آیا هِلِن خودرو گرفته است؟" "بله، گرفته است."
 • او چه نوع خودرویی گرفته است؟


C

I don’t have / do you have? etc.

In negatives and questions you can also use do/does … :

 • They don’t have any children. (= They haven’t got any children.)
 • It’s a nice house, but it doesn’t have a garden. (= it hasn’t got a garden)
 • Does Helen have a car? (= Has Helen got a car?)
 • What do you have in your bag? (= What have you got in your bag?)


C


 • آنها هیچ بچّه ای ندارند.
 • این خانه خوبی است، اما باغی ندارد.
 • آیا هِلِن خودرو دارد؟
 • در کیفتان چه چیزی دارید؟آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 3

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز