خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث I have … and I’ve got می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربا استفاده از got شکل کوتاه شده را بنویسید.

Write the short form with got (we’ve got / he hasn’t got etc.).

 1. we have got ……….
 2. he has got ……….
 3. they have got ……….
 4. she has not got ……….
 5. it has got ……….
 6. I have not got ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. we have got = we’ve got
 2. he has got = he’s got
 3. they have got = they’ve got
 4. she has not got = she hasn’t got
 5. it has got = it’s got
 6. I have not got = I haven’t gotآموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز