خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث I have … and I’ve got می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.با استفاده از got شکل کوتاه شده را بنویسید.

Write the short form with got (we’ve got / he hasn’t got etc.).

 1. we have got ……….
 2. he has got ……….
 3. they have got ……….
 4. she has not got ……….
 5. it has got ……….
 6. I have not got ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. we have got = we’ve got
 2. he has got = he’s got
 3. they have got = they’ve got
 4. she has not got = she hasn’t got
 5. it has got = it’s got
 6. I have not got = I haven’t gotآموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز