خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث I have … and I’ve got می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارپرسش ها و پاسخ ها را بخوانید. سپس جملاتی را دربارۀ مارک بنویسید.
دربارۀ شما چطور؟ با استفاده از I’ve got یا I haven’t got جملاتی را بنویسید.

Read the questions and answers. Then write sentences about Mark.

 1. Have you got a car? No. ……….
 2. Have you got a computer? Yes. ……….
 3. Have you got a dog? No. ……….
 4. Have you got a mobile phone? No. ……….
 5. Have you got a watch? Yes. ……….
 6. Have you got any brothers or sisters? Yes, two brothers and a sister. ……….

What about you? Write sentences with I’ve got or I haven’t got.

 1. (a computer) ……….
 2. (a dog) ……….
 3. (a bike) ……….
 4. (brothers/sisters) ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Have you got a car? No. He hasn’t got a car.
 2. Have you got a computer? Yes. He’s got a computer. / He has a computer.
 3. Have you got a dog? No. He hasn’t got a dog. / He doesn’t have a dog.
 4. Have you got a mobile phone? No. He hasn’t got a mobile phone. / He doesn’t have a mobile phone.
 5. Have you got a watch? Yes. He’s got a watch. / He has a watch.
 6. Have you got any brothers or sisters? Yes, two brothers and a sister. He’s got two brothers and a sister. / He has two brothers and a sister.
 7. (a computer) I’ve got a computer. / I have a computer. / I haven’t got a computer. / I don’t have a computer.
 8. (a dog) I’ve got a dog. / I have a dog. / I haven’t got a dog. / I don’t have a dog.
 9. (a bike) I’ve got a bike. / I have a bike. / I haven’t got a bike. / I don’t have a bike.
 10. (brothers/sisters) I’ve got a brother and a sister.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 3

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز