خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 3
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث I have … and I’ve got می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین جملات را با استفاده از got بنویسید. معنای آنها یکسان است.

Write these sentences with got (I’ve got / have you got etc.). The meaning is the same.

 1. They have two children. ……….
 2. She doesn’t have a key. ……….
 3. He has a new job. ……….
 4. They don’t have much money. ……….
 5. Do you have an umbrella? ……….
 6. We have a lot of work to do. ……….
 7. I don’t have your phone number. ……….
 8. Does your father have a car? ……….
 9. How much money do we have? ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. They have two children. They’ve got two children.
 2. She doesn’t have a key. She hasn’t got a key.
 3. He has a new job. He’s got a new job.
 4. They don’t have much money. They haven’t got much money.
 5. Do you have an umbrella? Have you got an umbrella?
 6. We have a lot of work to do. We’ve got a lot of work to do.
 7. I don’t have your phone number. I haven’t got your phone number.
 8. Does your father have a car? Has your father got a car?
 9. How much money do we have? How much money have we got?آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 4

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز